‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐱᓪᓕᕆᐊᖅ…

ᐱᓪᓕᕆᐊᖅ ᓱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᒃ. ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᑲᒃᑲᓛᑦ ᓱᒐᓱᐊᓲᒍᒻᒪᑕ. ᕿᒥᕐᕈᓚᐅᕐᑕ ᐱᓪᓕᕆᐊᖅ ᓱᒐᓱᐊᓲᒍᒻᒪᖔᖅ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᕕᓂ ᐹᕋᓐ, ᑐᑭᕐᕿ ᐱᓗᕐᑑᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᑐᕆᓐ ᑎᐊᓐᔅ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ