‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᑭᑦᑐᕆᐊᖅ ᐸᕝᕕᓇᕐᑐᖅ

ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᕗᒍᑦ ᑭᑦᑐᕆᐊᑦ ᓂᑦᔮᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓐᓄᑯᓗᐊᖕᖑᐊᖅ. ᒥᑭᔪᒍᓘᑦᓱᑎᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐸᕝᕕᓇᕐᑐᐸᐅᔮᓗᐃᑦ!

ᐊᓪᓚᑎ: ᓴᐅᒥ ᑑᒪᓯ
ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᒫᑯᕆᑦ ᐳᕆᖕᒃ
Original Story: ᐅᕐᓱᓚ ᓇᕗᓚ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ


ᐊᔭᓪᓗᒍ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᐊᑐᐊᕐᓯᒍᒪᕈᕕᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ