‹ ᕿᓂᕈᑎᒧᑦ ᐅᑎᕈᑎᒃ
ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ

ᐅᓇ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪ

ᐅᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒉᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᓯᕗᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ
ᑎᒥᒦᑦᑐᓂᒃ, ᒪᑯᓂᖓ ᐃᔩᒃ, ᓯᐅᑏᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓖᒃ.

ᐊᓪᓚᑏᑦ: ᑳᑦᑎ ᓄᐅᐃᓕ
ᐊᑦᔨᖑᐊᓕᐅᕐᑎ: ᑳᑦᑎ ᓄᐅᐃᓕ

ᐅᖓᕙᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᑎᑑᕐᑐᑦ

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ