ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ

ᖃᐅᔨᒪᓐᓂᖀ ᑲᔪᓯᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᐅᑉ ᓯᓚᑖᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓯᒪᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓯᒪᒍᓐᓇᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑉ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᒻᓂᒃ-ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᕈᓐᓇᓯᐊᕐᓂᒥᒃ? ᓄᐃᑦᓯᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᐅᑉ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᖁᒻᒧᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐱᐅᔫᒍᓐᓇᒥᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᒌᑦᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐱᒍᓱᓕᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᖃᑎᐅᔪᓂᒃ. ᐃᓕᑦᓯᓂᒃ ᑐᓂᓯᖁᔨᕗᒍᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑉᐱᑦ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᒃ. ᐊᐅᓪᓚᑎᒍᓐᓇᑕᑎᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᓴᑐᐃᔦᓂᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐊᐅᓪᓚᓂᕕᓂᕐᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓂᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᐱᒍᓯᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᑦᓯᐊᕌᓗᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒋᔭᑦᓯ  ᐃᓕᑦᓯᓗ! (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕ: ᑐᓂᓯᓚᐅᕋᓯ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ, ᐃᑉᐱᒋᑦᓯᐊᓗᒋᑦ  ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᒃ/ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ(ᖏᑦ)  ᑐᓂᓯᓯᒪᒋᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᖁᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ).

ᐱᓇᓱᕋᓱᐊᕉᑕᕆᕖᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥᒃ? ᑕᑯᒍᒪᔪᒍᑦ ᓱᓯᒪᒻᒪᖔᕐᐱᑦ! ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔭᑎᓐᓂᒃ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔭᑎᓐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᕐᓯᓯᒪᔭᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᑎᓐᓂᒃ. ᑕᑯᒍᒪᑦᓴᑐᐃᓐᓇᒥᔪᒍᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᓂᒃ ᓱᓇᓱᐊᕐᓯᒪᔭᑦᓯᓂᒃ ᓄᓇᒥ, ᓴᓇᔭᕕᓂᑦᓯᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᑐᐃᔦᓂᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᕕᓂᑦᓯᓂᒃ. ᐃᓕᑦᓯᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᒍᑦ!

ᐃᕐᓃᑦ ᐸᓃᓪᓘᓃᑦ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔪᐹᓘᕚ ᐊᓂᕐᕋᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥᓘᓐᓃᑦ? ᐅᐱᒋᓚᐅᕐᓚᕗᑦ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᓂᕕᓂᖏᑦ ᐱᓯᒪᔭᕕᓂᖏᓪᓗ! ᐊᑦᔨᓕᐅᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᓯᒪᔭᖏᑦ, ᓴᓇᔭᕕᓂᖏᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐅᒐᓗᐊᕐᐸᑦ, ᓄᓇᒥ ᐱᓇᓱᑦᑕᕕᓂᖓ, ᐱᖕᒍᐊᕈᑎᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕆᔭᖓ ᐱᖕᖑᐊᑕᐅᒍᓯᖓᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓪᓗ. ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᖏᑦ ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᑎᓯᒐᔭᕐᑕᕗᑦ ᖁᒻᒧᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᒋᔭᑦᑎᓄᑦ.

ᐊᑦᔨᖑᐊᑦ

  • Max. file size: 64 MB.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ