JUMP ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ

ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
4 ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ JUMP ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᐅᑎᓂᒃ

JUMP ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎ

ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᐅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ - ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ - ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ JUMP ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑎᓕᕆᐅᑎᓂᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ