ᐅᑯᐊ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᑎᑦ?

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
1
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᑕᑯᓯᑎᐊᓘᕖᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᒦᑦᑐᓂᒃ? ᑖᑦᓱᒥᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᑌᒫᑦᓭᓇᖅ ᕿᓂᕆᐊᖃᓚᖓᕗᑎᑦ ᐃᔨᕐᓯᒪᔪᓂᒃ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᐊᐲᑦ ᕿᓂᕐᓱᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᕿᓂᕆᐊᑐᔫᑎᓪᓗᒋᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ