ᓄᑭᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᒃᑭᓴᕐᓂᖅ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
2.12.22.3
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐃᓅᑉ ᓄᑭᖏᑦᑕ ᐋᕐᕿᓯᒪᒍᓯᖏᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᒃᑭᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᓄᒃᑭᓴᕆᐊᒥᒃ ᓄᑭᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ