ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᐃᓕᓵᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᕆᐊᖃᓐᓂᒥᒃ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᑖᑎᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᑕᕕᓂᖏᑦ, ᓱᓕ ᐅᓪᓗᒥ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ.

ᓈᓚᓐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓕᓵᑦ ᓈᓚᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᑖᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᕆᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᓈᓚᑦᓯᐊᓂᖅ, ᐊᖕᒐᓯᐊᕐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᖃᕐᒪᓃᒃ ᐃᓅᑉ ᐃᓅᓰᖓᓂᒃ.

ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᒥᒍᑦ ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᓕᕕᓃᑦ, ᑎᓕᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᑯᑦ ᐊᑑᑎᑦᓱᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᒻᒪᑦ, ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᐅᑦᓱᓂᓗ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕋᑕᕐᓱᓂ. ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐱᐅᔫᒻᒪᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᓗ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ