ᑖᕕᑎ ᓯᕐᖁᐊᒥᒃ ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒥᒃ ᑖᕕᑎ ᓯᕐᖁᐊᒥᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ