ᐃᒪᐅᑉ ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᖏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖏᑦᑕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖓᓂᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᐊᑦᔨᒋᔮᕐᑕᖓᓂᑦ ᓴᓇᒻᒪᖏᓐᓂᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᔭᕈᕙᐅᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᓱᒧᑦ ᓯᑯᒃ ᐅᕿᓐᓂᓴᐅᒻᒪᖔᑦ ᐃᒪᕐᒥᑦ ᓱᒧᓪᓗ ᐃᒪᕐᐱᐅᑉ ᓯᑯᖓ ᐳᑦᑕᓲᒍᒻᒪᖔᑦ

ᐃᒪᑦᓯᐊᖅ & ᑕᕆᐅᖅ ᐃᒪᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
2.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᑎᒥᐅᔪᖁᑎᖓᑕ ᐃᓕᓴᐅᑎᖓᑕ ᐊᑐᐃᓐᓇᒍᕐᑎᓯᒪᔭᖓᑦ ᐃᓕᓵᑦ ᖃᐅᔨᓴᓲᖏᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖓᓂᑦ ᑕᕆᐅᒃᑳᓂᐅᓂᖓᓂᑦ ᓯᑯᖕᖑᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᖓᓂᑦ ᓂᓪᓕᒪᔪᓂᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ