ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᑐᐊᕋᓯ ᒥᐊᓱᒥᒃ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐊᐱᕐᓲᔭᕐᓂᖅ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒥᒃ ᑐᐊᕋᓯ ᒥᐊᓱᒥᒃ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ