ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ

ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ
k123456
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᑐᑭᓯᓇᓕᕐᑎᕆᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ 8-ᖑᑦᓱᑎᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ