ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
1.01.11.22.12.22.3
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓭᑦ ᓀᑦᑐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᓕᕐᑎᕆᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ 11-ᖑᑦᓱᑎᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ.

ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎ
k123456
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᑐᑭᓯᓇᓕᕐᑎᕆᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ 8-ᖑᑦᓱᑎᑦ ᐳᒃᑭᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ