ᓈᓚᓐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓕᓵᑦ ᓈᓚᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᑖᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᕆᖃᑦᑕᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᓈᓚᑦᓯᐊᓂᖅ, ᐊᖕᒐᓯᐊᕐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᖃᕐᒪᓃᒃ ᐃᓅᑉ ᐃᓅᓰᖓᓂᒃ.

ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᒥᒍᑦ ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᓕᕕᓃᑦ, ᑎᓕᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᑯᑦ ᐊᑑᑎᑦᓱᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᒻᒪᑦ, ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᐅᑦᓱᓂᓗ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕋᑕᕐᓱᓂ. ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐱᐅᔫᒻᒪᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᓗ.

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓕᓵᑦ, ᐃᓚᒌᑦᓯᐊᓂᕐᒥᒃ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᓂᕐᒥᓗ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᑖᑎᓗᒋᑦ, ᑌᒣᑦᑑᓂᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒌᑦᓯᐊᓱᑎᒃ ᑕᒪᐅᖓ ᑎᑭᓚᕿᓯᒪᒻᒪᑕ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ