ᓂᒪᓐᓂᑯᑦ ᓱᖃᑦᓯᐅᑏᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᑦ ᓀᑦᑐᐃᑦ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
1.01.11.22.12.22.3
ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐃᙯᓕᓴᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖅ
ᐅᓪᓗᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᑦᓭᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᓂᒃ ᓀᑦᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᓂᒃᑯᑦ ᓄᐃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᕚᓕᐹᕐᑎᖏᓐᓄᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ