ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᒐ ᓇᓚᐅᒐᓱᓪᓗᒍ

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᓕᒫᑦ
ᐱᖕᖑᐊᓂᖅ
k123456
ᓴᓇᑦᑐᓴᐅᑏᑦ
ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖅ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ “ᐃᑭᓐᓂᓴᖅ” ᐊᒻᒪᓗ “ᐅᓄᕐᓂᓴᖅ”
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ