ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓴᓚᐅᕆᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
12
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅ
ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐊᒥᒃ ᐊᓕᐊᑉᐱᑦ? ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᕿᒻᒥᖑᐊᓕᐅᕐᓂᒥᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕆᐅᕐᓴᐅᑎᒃ. ᐊᓪᓚᖑᐊᓚᐅᕆᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ. ᐊᓪᓚᖑᐊᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ!
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ