ᑐᑦᑑᐃ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓ
1.01.11.22.12.22.3
ᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
ᐆᒪᔪᐃᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂ ᑳᓪᑯᔨᒥ ᐅᖄᖃᑎᒌᑦᑎᓯᒍᑎ ᑐᑦᑑᑉ ᑎᒥᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᕕᖓ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ