ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᓂᒃ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
34561.0
ᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᑦᓭᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᔪᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᔭᖏᓐᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᒍᓰᑦ
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ