ᐃᓱᒪ ᑕᕐᕋᓕᔮᕐᕕᒃ

ᑕᑯᓐᓇᕋᑦᓴᖅ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅᑕᑯᒥᓇᕐᑐᓕᐅᕐᓂᖅᓱᑯᐃᔦᓂᖅ
7850 ᐅᖓᑖᓄᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᓕᐊᕕᓃᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒍᑎᕕᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᓕᒫᒥ

ᐃᓄᑐᐃᓐᓈᐱᒃ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
23
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ
ᐃᓄᑐᐃᓐᓈᐱᒃ ᑲᒪᒋᑦᓯᐊᕆᐊᓕᐊᐱᒃ ᓲᓱᒋᔭᖃᑦᓯᐊᓛᕐᒪᑦ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓂᒃ. ᐃᖃᓘᔭᕐᑎᓗᒍ ᒪᙯᑦᑎᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᐊᕐᓯᖃᑎᒋᓚᐅᕐᓚᕗᑦ ᓈᓚᒃ.

ᐃᕐᕐᑲᓇᕐᑐᕐᑯᑏᑦ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ
61.01.11.22.12.22.3
ᐃᓄᑦᑎᑐᑦᐃᓗᕐᕈᓯᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓭᑦ
ᐄᕕ ᒫᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐃᖕᖏᕈᓯᓕᐊᕕᓂᖏᑦ, ᐆᒃᑑᑎᓕᐊᕕᓂᖏᓪᓗ ᑲᑎᕐᓱᑕᐅᓯᒪᔪᑦ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ