ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᖃᕐᓂᖅ - ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎ 3

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓕᑕᕐᓯᒋᐅᕐᓴᓂᖅ ᓂᕆᐅᓐᓇᓕᕐᐸᑕ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᑐᓂ

ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐊᓂᕐᕋᒥ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦᐸᕐᓇᓯᒪᔪᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᖃᓄᐃᑦᑐᒥ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᕗᖅ ᕿᑐᕐᖓᑎᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᖓᑦᓱᓂ ᐃᓕᑦᓯᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᑎᓯᓂᒃᑯᓗ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᒐᓱᐊᕐᓗᓂ. ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᒥᓂᒃ ᑲᒪᐅᑎ ᐱᐅᔫᕗᖅ ᑲᒪᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᑎᒥᐅᓪᓗ ᐃᑉᐱᓂᐊᕐᓂᐅᓗ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑎᐅᑦᓱᓂ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ