ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ
k1234561.01.11.22.12.22.3
ᐃᓗᓯᖃᑦᓯᐊᓂᖅ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓗ
ᐃᓄᐃᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᒥᒍᑦ ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᓕᕕᓃᑦ, ᑎᓕᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᑯᑦ ᐊᑑᑎᑦᓱᑎᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᒻᒪᑦ, ᐱᒋᐅᕐᐸᓕᐊᒍᑎᐅᑦᓱᓂᓗ ᐃᒻᒥᓂᕿᒋᐅᕋᑕᕐᓱᓂ. ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖅ ᐱᐅᔫᒻᒪᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᓗ.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ