‹ ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᑕᖏᑦ
ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᑕᖏᑦ

ᐳᕐᑐᓂᒃᓴᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓃᑦ ᐸᕐᓀᕈᑦᔨᓚᖓᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᖓᓄᑦ ᐃᓕᓭᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ.

ᐊᑌ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᑦᓯᐊᓚᖓᕗᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥ ᑕᒐᑦᓴᐅᑎᒋᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓚᐅᖏᓐᓂᓂ.

1. ᐃᓕᓭᒍᑎᑦᓴᑕᖏᑦ

ᑕᒡᒐᓂ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓂ ᐱᒋᐊᕐᖓᑎᑦᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᒧᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᐃᕗᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᕆᐊᓪᓚᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᑦᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᒻᒥᒎᕐᓱᑎᒃ ᐊᒡᒍᑐᕐᓯᒪᓂᖏᑦᑎᒍᑦ. 

ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐅᖄᕕᖃᕈᓐᓇᑐᑦ ᐅᖄᓚᒋᐊᖃᕈᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐅᕗᖓ; pashap@kativik.qc.ca.  ᐅᖄᓚᐅᑎᒐ; 819-492-9156.  ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎ; 819-492-9151

2. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒻᒥᒍᑦ ᐊᒡᒍᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᓯᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑎᒍᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ, ᓇᕝᕚᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᐅᖃᐅᓯᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐅᑯᓇᓂ Nunavik-IcE website.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓭᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖃᐅᑎᖓ

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓚᒌᖑᔪᑦ ᑐᖓᓕᕇᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕋᑦᓭᑦ

3. ᑎᑭᓭᒍᑏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ

  1. ᐊᑐᒐᑦᓴᑎᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᐅᑎᒃᓭᑦ ᑎᑭᓭᕕᖏᓐᓂ
  2. ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᑎᑭᓭᒍᓐᓇᒪᖔᕐᐱᑦ ᐊᔪᕆᕐᑐᐃᓯᒪᔪᑦ
  3. ᑎᑭᓴᕐᑕᑎᑦ ᐊᒥᓱᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᓄᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ Printing.KSB@kativik.qc.ca
  4. ᐊᑌ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ matthew.smith@kativik.qc.ca ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᒥᓱᓕᐅᕈᑎᒃᑯᑦ ᓄᐃᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃᐃᓕᓴᐅᑎᓕᕆᓂᕐᓂᓗ ᑎᑭᓭᒍᑎᓂᒃ.
  5. ᐳᐃᒍᕐᑌᓕᓗᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᑦᓭᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒥᒻᒪᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᐃᓕᓴᕕᑉᐱᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᖏᑦᑎᒍᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᑐᑎᑦ ᐅᑯᑎᒎᓇᖅ DB server.
ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ

ᐊᓪᓚᕕᒋᑎᒍ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᑕᑯᒍᒪᔭᑉᐱᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓈᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᖃᒍᒪᕈᕕᓪᓘᓃᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ.

  • ᐊᓪᓚᕕᒋᑎᒍ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᑕᑯᒍᒪᔭᑉᐱᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓈᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᖃᒍᒪᕈᕕᓪᓘᓃᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ.