ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕈᕕᓪᓘᓃᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒋᑎᒍ

ᐊᓪᓚᕕᒋᑎᒍ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ, ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᑦ ᑕᑯᒍᒪᔭᑉᐱᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓈᒻᒪᓈᖕᖏᑐᓂᒃ ᐅᖃᕈᑎᖃᒍᒪᕈᕕᓪᓘᓃᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ.